Privacybeleid

PRIVACY & COOKIEBELEID Imagine you

 

PRIVACYBELEID Imagine you


Introductie

Imagine you hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Identiteit onderneming
We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgend e-mailadres: info@imagineyou.be.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Imagine you verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Imagine you (uitvoering overeenkomst);
 • het verwerken van bestellingen;
 • meedelen van de status van bestellingen

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail 
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn
Imagine you bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan één jaar bewaard.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy beleid staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 

COOKIEBELEID Imagine you

 

Voor een zo goed mogelijke werking van onze webshop en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren, worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze webshop wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen, kan naar onze webshop teruggestuurd worden wanneer u de webshop opnieuw bezoekt.

 

Social media
We willen het graag zo eenvoudig mogelijk maken om content van onze webshop te delen via social media. Dit kan door middel van enkele social media buttons.

 

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Geen probleem, dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Maak eventueel gebruik van de help-functie van uw browser om extra informatie te achterhalen.